Sektionsföreningen Politeia

Politeia är en sektionsförening som riktar sig till alla studenter på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Föreningen grundades år 2013 av studenter på Förvaltningshögskolan med två grundsyften - att skapa studiesociala aktiviteter och bidra till ett aktivt studentliv samt bedriva utbildningsbevakning.


 

Föreningens beslutsprocess och uppbyggnad

Politeias högst beslutande organ är konstituerande fullmäktige som anordnas en gång per år under vårterminen. På fullmäktige sker inval till styrelsen, valberedningen och revisionen. Under mötet behandlas aktuella propositioner, motioner och stadgeändringar samt så redovisas det gångna verksamhetsåret. För att ha rösträtt på fullmäktige krävs det att man är medlem i föreningen. 


Under fullmäktige lyder tre av varandra oberoende organ: styrelsen, valberedningen och revisionen. 

Styrelsen är det verkställande organet i föreningen. Det innebär att de ska verkställa de beslut som tagit under det konstituerande fullmäktige. Styrelsen består för närvarande av 13 personer, varav 11 är ledamöter med rösträtt och två är suppelanter.

I föreningen finns posterna ordförande, vice ordförande, utbildningsbevakningsansvarig, studiesocialt ansvarig, ledamot samt suppleant. Posterna har olika ansvarsområden som de är ansvariga att bedriva verksamhet i, ibland sker detta genom arbetsgrupper. Politeia har i regel styrelsemöten varannan vecka med undantag för jul- och sommaruppehåll. 


Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter varav en är sammankallande ledamot. Valberedningen är ansvariga för att nominera personer till föreningens styrelseposter, revisionen samt efterträdande valberedning inför konstituerande fullmäktige. 


Revisionen är det kontrollerande organet i föreningen. Deras uppgift är att granska och övervaka styrelsens verksamhet för att se till att det sker i enlighet med föreningens stadgar och av fullmäktige fattade beslut. Revisionen granskar föreningens budget och utgifter. Under varje fullmäktige presenteras revisionsberättelsen som är en sammanställning av resultatet efter revisionens granskning. Enligt stadgan ska en revisior och en ersättande revisor väljas in vid varje fullmäktige.


Studentrepresentanterna företräder studenterna på Förvaltningshögskolan. Politeia har studentrepresentanter i Institutionsrådet, Studentarbetsmiljöombud (SAMO), Arbetsmiljögruppen samt Miljö- och hållbarhetsgruppen. 

Följ oss

Kontakt 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via politeia@gota.gu.se

Besöks- och postadress:

Politeia
C/o Göta Studentkår

Box 720
Sprängkullsgatan 19

405 30 Göteborg